Shankar Dhar

Shankar Dhar
Joint Registrar (On lien)
Email: 
E‐mail: dhar@mail.jnu.ac.in / shankardhar@gmail.com