:: Centre of Russian Studies ::

Research Topics M.A.


                                                                                    List* of titles of M.A term papers for reference only

 

Name of Scholar

Name of Supervisor (s)

Title in Russian/English

Title in Transliteration

Year

Amit Jakhmola

Dr. Arunim Bandopadhyay

Черты характера в устойчивых сравнениях русского языка и языка хинди

Cherty kharaktera v ustoychivykh sravneniyakh russkogo yazyka i yazyka khindi

2016

Bhawani Shankar H.

Dr. Meeta Narain

Заголовки Российской деловой прессы (Перевод и Анализ)

Zagolovki Rossiyskoi delovoi pressy (Perevod i Analiz)

2016

Nayan Tara

Dr. Meenu Bhatnagar

Субстантивация в русском и английском языках

Substantivatsiya v russkom i angliyskom yazykakh

2016

Piyush Nikhar

Dr. Arunim Bandopadhyay

Временные отношения в русских народных сказках

Vremennyye otnosheniya v russkikh narodnykh skazkakh

2016

Pooja Sinha

Prof. Ranjana Banerjee

Изображение человека в экстремальных ситуациях в цикле новелл И. Бабеля "Конармия"

Izobrazheniye cheloveka v ekstremal'nykh situatsiyakh v tsikle novell I. Babelya "Konarmiya"

2016

Sneha Surabhi

Prof. Ritoo M. Jerath

Гендерные роли в рассказах Чехова "Попрыгунья" "Ионыч" и "Княгиня"

Gendernie roli v rasskazakh Chekhova "Poprygun'ya" "Ionych" i "Knyaginya"

2016

Sumit Kumar

Dr. Richa Sawant

Аналитизм и синтетизм: проблема склонения в современном русском языке

Analitizm i sintetizm: problema skloneniya v sovremennom russkom yazyke

2016

Sunil Tawania

Dr. Richa Sawant

Стилистическая переоценка лексем в современном русском языке

Stilisticheskaya pereotsenka leksem v sovremennom russkom yazyke

2016

Suresh Kumar

Dr. Richa Sawant

Вид глагола: соотношение результата и повтора действия

Vid glagola: sootnosheniye rezul'tata i povtora deystviya

2016

Vivaksha Vats

Prof. N. S. Roomi

Тема одиночества в рассказе "потеряшка" и "восемь дней до рассвета" Анны Лавриненкой

Tema odinochestva v rasskaze "poteryashka" i "vosem' dney do rassveta" Anny Lavrinenkoy

2016

Abhinav Sisolia

Dr. Arunim Bandopadhyay

Глаголы движения с приставками в русском языке и их эквиваленты в языке хинди

Glagoly dvizheniya s pristavkami v russkom yazyke i ikh ekvivalenty v yazyke khindi

2015

Anju Rani

Prof. Charanjit Singh

Перевод трех рассказов Михаила Михайловича Зощенко с русского языка на хинди с переводческим комментарием

Perevod trekh rasskazov Mikhaila Mikhaylovicha Zoshchenkos  russkogo yazyka na khindi s perevodcheskim kommentariyem

2015

Bibek Kumar

Dr. Arunim Bandopadhyay

Политические лозунги с девяностого года на русском языке и на языке хинди

Politicheskiye lozungi s devyanostogo goda na russkom yazyke i na yazyke khindi

2015

Gautam Sharma

Prof. Ritoo M. Jerath

Необыкновенный человек Ф.М. Достоевский в романе "Преступление и наказание" и "Сверхчеловек" или Ubermensch Ницше: сопоставление

Neobyknovennii chelovek F.M. Dostoyevskiy v romane "Prestupleniye i nakazaniye" i "Sverkhchelovek" ili Ubermensch Nitsshe: sopostavleniye

2015

Isha Kumari

Dr. Meeta Narain

Русский Речевой Этикет в письмах сегодня: Перевод на английский язык и анализ

Russkii Rechevoy Etiket v pis'makh segodnya: Perevod na angliyskii yazyk i analiz

2015

Jagdish Meena

Dr. Kiran Singh Verma

Употребление и анализ слов, связанных с концептом "Дружба"

Upotrebleniye i analiz slov, svyazannykh s kontseptom "Druzhba"

2015

Kumari Rashmi Jha

Dr. Arunim Bandopadhyay

Ирония в устойчивых сочетаниях русского языка

Ironiya v ustoychivykh sochetaniyakh russkogo yazyka

2015

Md. Arif

Dr. Meeta Narain

Анализ перевода фильма Радж Капура "Мера нам Джокер"

Analiz perevoda fil'ma Radzh Kapura "Mera naam Joker"

2015

Md. Waris Aqeel

Dr. Meenu Bhatnagar

Некоторые случаи интерференции в использовании русского языка индийскими учащимися

Nekotoryie sluchai interferentsii v ispol'zovanii russkogo yazyka indiyskimi uchashchimisya

2015

Meghna

Prof. Ritoo M. Jerath

Анализ женских персонажей в романе Тургенева Отцы и дети

Analiz zhenskikh personazhey v romane Turgeneva Otsy i deti

2015

Mudit Kumar

Dr. Richa Sawant

Синтаксическая фразеология: выражающие оценку, согласие, возражение

Sintaksicheskaya frazeologiya: vyrazhayushchiye otsenku, soglasiye, vozrazheniye

2015

Nishith Tripathi

Vinay Ambedkar

Анализ рассказа Марии Галини "B конце лета"

Analiz rasskaza Marii Galini "V kontse leta"

 

2015

Pankaj Mani Parag

Dr. Meenu Bhatnagar

Новые слова и словосочетания в русском языке и их употребление в социально-культурной сфере

Noviye slova i slovosochetaniya v russkom yazyke i ikh upotrebleniye v sotsial'no-kul'turnoi sfere

2015

Pushpa Kumari

Dr. Kiran Singh Verma

Перевод рассказа «Креповые финские носки» Сергея Довлатова на язык хинди с переводческим комментарием

Perevod rasskaza «Krepovyye finskiye noski» Sergeya Dovlatova na yazyk khindi s perevodcheskim kommentariyem

2015

Rakesh Ranjan Raj

Vinay Ambedkar

Анализ рассказов "Чеченские дни" Дениса Бутова

Analiz rasskazov "Chechenskiye dni" Denisa Butova

2015

Siddharth Kumar

Dr. Richa Sawant

Коннотативные слова русского языка, обозначающие природные явления: совпадение и различие в ассоциации со словами языка хинди

Konnotativnyie slova russkogo yazyka, oboznachayushchiye prirodnyie yavleniya: sovpadeniye i razlichiye v assotsiatsii so slovami yazyka khindi

2015

Solem Ira Kingdang

Ashutosh Anand

Перевод трех сказок Н. К. Абрамцевой с русского языка на английский с переводческим комментарием

Perevod trekh skazok N. K. Abramtsevoy s russkogo yazyka na angliyskii s perevodcheskim kommentariyem

2015

Sumitra Meghwal

Ashutosh Anand

Лексико-семантическая группа глаголов восприятия в русском и английском языках

Leksiko-semanticheskaya gruppa glagolov vospriyatiya v russkom i angliyskom yazykakh

2015

Sushma Kumari

Prof. Ritoo M. Jerath

Адаптация повести Достоевского "Белые ночи" в фильме Санджая Лилы Бхансали "Савария"

Adaptatsiya povesti Dostoyevskogo "Beliye nochi" v fil'me Sanjaya Lili Bhansali "Savariya"

2015

Swaraj Kumar

Dr. Meeta Narain

Социально-культурный анализ политических лозунгов в России сегодня

Sotsial'no-kul'turnii analiz politicheskikh lozungov v Rossii segodnya

2015

Vikas Kumar

Dr. Kiran Singh Verma

Перевод с русского на хинди двух рассказов Людмилы Улицкой и  анализ основных моментов перевода

Perevod s russkogo na khindi dvukh rasskazov Lyudmily Ulitskoi i analiz osnovnykh momentov perevoda

2015

Vikas Verma

Dr. Arunim Bandopadhyay

Тюремный жаргон в русском языке

Tyuremnii zhargon v russkom yazyke

2015

Vikram Anand

Prof. Ritoo M. Jerath

Прочитывание рассказа Шолохова Судьба человека на основе метода "деконструкция"

Prochityvaniye rasskaza Sholokhova Sud'ba cheloveka na osnove metoda "dekonstruktsiya"

2015

Abdul Rahaman

Dr. Kiran Singh Verma

Трактовка концепта «Боязнь» в современном русском языке в разных его проявлениях

Traktovka kontsepta «Boyazn'» v sovremennom russkom yazyke v raznykh yego proyavleniyakh

2014

Chandan Kumar Paswan

Dr. Kiran Singh Verma

Перевод на язык хинди 150 (ста пятидесяти) афоризмов известных русских писателей

Perevod na yazyk khindi 150 (sta pyatidesyati) aforizmov izvestnykh russkikh pisateley

2014

Kiran Bandra

Dr. Kiran Singh Verma

Двуязычный словарь туризма для российских туристов, приезжающих в Индию: Принципы отбора

Dvuyazychnii slovar' turizma dlya rossiyskikh turistov, priyezzhayushchikh v Indiyu: Printsipy otbora

2014

Kumari Dipika Rani

Prof. Ritoo M. Jerath

Образ женщин в рассказах Максима Горького "Супруги Орловы" и "Женщина с голубыми глазами"

Obraz zhenshchin v rasskazakh Maksima Gor'kogo "Suprugi Orlovy" i "Zhenshchina s golubymi glazami"

2014

Manish Tokas

Dr. Kiran Singh Verma

Грамматические и стилистические особенности современной русской газеты

Grammaticheskiye i stilisticheskiye osobennosti sovremennoi russkoi gazety

2014

Manisha Sinha

Dr. Meeta Narain

Детская литература: Проблемы перевода и стиля (на основе образа Маугли В "Книге Джунглей")

Detskaya literatura: Problemy perevoda i stilya (na osnove obraza Maugli V "Knige Dzhungley")

2014

Manju Rani

Dr. Kiran Singh Verma

Перевод трёх сахалинских рассказов Антона Павловича Чехова с русского языка на хинди с переводческим комментарием

Perevod trekh sakhalinskikh rasskazov Antona Pavlovicha Chekhova s russkogo yazyka na khindi s perevodcheskim kommentariyem

2014

Prashant Kumar

Dr. Kiran Singh Verma

Вклад русского переводоведения в теорию художественного перевода

Vklad russkogo perevodovedeniya v teoriyu khudozhestvennogo perevoda

2014

Rohit Raj

Sonu Saini

Город и деревня в рассказах Шукшина В. М. "Срезал" и "Миль Пардон мадам"

Gorod i derevnya v rasskazakh Shukshina V. M. "Srezal" i "Mil' Pardon madam"

2014

Sidra Anis

Prof. Ritoo M. Jerath

Образ помещиков в сборнике Тургенева "записки охотника" (на основе шесть рассказов)

Obraz pomeshchikov v sbornike Turgeneva "zapiski okhotnika" (na osnove shest' rasskazov)

2014

Subhash Kumar Thakur

Prof. Ranjana Banerjee &

Prof.Sankar Basu

Еврейский вопрос в художественно-документальном романе Л. Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик"

Evreyskii vopros v khudozhestvenno-dokumental'nom romane L. Ulitskoi "Daniel' Stein, perevodchik"

2014

Amit Kumar

Ajoy Kumar Karnati

Анализ грамматикализованных глаголов при переводе с языка хинди на русский язык

Analiz grammatikalizovannykh glagolov pri perevode s yazyka khindi na russkiy yazyk

2013

Anshu Kumari

Ajoy Kumar Karnati

Русификация англицизмов на современном русском языке

Rusifikatsiya anglitsizmov na sovremennom russkom yazyke

2013

Arvind

Ajoy Kumar Karnati

Проблемы перевода названий литературных произведений русского на английский язык

Problemy perevoda nazvanii literaturnykh proizvedenii russkogo na angliyskii yazyk

2013

Ashish Kumar

Prof. Charanjit Singh

Индийские аббревиатуры на английском языке и их передача на русском

Indiyskiye abbreviatury na angliyskom yazyke i ikh peredacha na russkom

2013

Krishna Kumar Gupta

Dr. Meeta Narain

Религиозные направления в средствах массовой информации России

Religioznyye napravleniya v sredstvakh massovoy informatsii Rossii

2013

Neha Kumari

Dr. Richa Sawant

Лозунги и штампы русского языка советского периода

Lozungi i shtampy russkogo yazyka sovetskogo perioda

2013

Pooja Chauhan

Prof. Charanjit Singh

Интерференция в русской интонации в речи индийцев

Interferentsiya v russkoy intonatsii v rechi indiytsev

2013

Priyanka Dhobhal

Prof. Ritoo M. Jerath

Христианские мотивы в романе преступление и наказание

Khristianskiye motivy v romane prestupleniye i nakazaniye

2013

Purshottam Nama

Ajoy Kumar Karnati

История перевода ведической литературы на русский

Istoriya perevoda vedicheskoi literatury na russkiy

2013

Reeta Suchita Tigga

Ajoy Kumar Karnati

Перевод рецептов с хинди на русский язык и с русского на хинди

Perevod retseptov s khindi na russkii yazyk i s russkogo na khindi

2013

Riya Kumari

Prof. Charanjit Singh

Артикль английского языка: семантика и его передача на русском языке

Artikl' angliyskogo yazyka: semantika i ego peredacha na russkom yazyke

2013

Shitanshu Bharti

Prof. Varyam Singh

Лирический герой цикла стихотворений "снежная маска" Александра Блока

Liricheskii geroi tsikla stikhotvoreniy "snezhnaya maska" Aleksandra Bloka

2013

Shiv Shankar

Ajoy Kumar Karnati

Фильмы Раджа Капура в России

Fil'my Radzha Kapura v Rossii

2013

Vidushi Sharma

Prof. Varyam Singh

Оценка творческой личности А. Чехова М. Горьким

Otsenka tvorcheskoi lichnosti A. Chekhova M. Gor'kim

2013

Vikas Singh

Dr. Meeta Narain

Место альтернативной медицины в современной культуре России

Mesto al'ternativnoi meditsiny v sovremennoi kul'ture Rossii

2013

Shraddha Pal

Prof. Ranjana Banerjee

Образ "матери-одиночки" в женской прозе: "Дочь Бухары" Л. Улицкой, "Дочь Ксени", "Страна" Л. Петркшевской.

Obraz "materi-odinochki" v zhenskoi proze: "Doch' Bukhary" L. Ulitskoi, "Doch' Kseni", "Strana" L. Petrkshevskoi.

2012

Ajay Kumar

Dr. Meeta Narain

Политические заголовки: Проблемы перевода и стиля с русского на хинди

Politicheskiye zagolovki: Problemy perevoda i stilya s russkogo na khindi

2012

Divyam Prakash

Dr. Ranjana Banerjee

Тема экзистенциализма в произведении Маканина "Ключарев и Акимушкин" и "Отдушина"

Tema ekzistentsializma v proizvedenii Makanina "Klyucharev i Akimushkin" i "Otdushina"

2012

Kapil Pal

Prof R. N. Menon & Dr. Meenu Bhatnagar

Особенности компьютерного сленга в современном русском языке

Osobennosti komp'yuternogo slenga v sovremennom russkom yazyke

2012

Md. Shahid Anwar

Dr. Richa Sawant

Фразеологические кальки в современном русском языке постперестроечного периода

Frazeologicheskiye kal'ki v sovremennom russkom yazyke postperestroyechnogo perioda

2012

Nitesh Rai

Dr. Arunim Bandopadhyay

Лексические единицы выражающие "множественность" в русском языке и в языке хинди

Leksicheskiie edinitsy vyrazhayushchiye "mnozhestvennost'" v russkom yazyke i v yazyke khindi

2012

Pankaj Kumar Choube

Prof. R. N. Menon & Dr. Meenu Bhatnagar

Представление животных в идиоматических выражений на языках хинди и русском

Predstavleniye zhivotnykh v idiomaticheskikh vyrazheniy na yazykakh khindi i russkom

2012

Parijat Bhattacharjee

Prof. N. S. Roomi

Произведение А. И. Солженицына "Архипелаг Гулаг" с точки зрения современности

Proizvedeniye A. I. Solzhenitsyna "Arkhipelag Gulag" s tochki zreniya sovremennosti

2012

Ravi Shekhar Gunark

Prof. Meeta Narain

Анализ перевода рассказа Чехова "спать хочется" с русского на хинди

Analiz perevoda rasskaza Chekhova "spat' khochetsya" s russkogo na khindi

2012

Sandeep Kumar Yadav

Prof. Ranjana Banerjee

Образ Пушкина в произведении постмодернизма "фотография Пушкина 1799-2099", А. Битова и "сюжет" Т. Толстой

Obraz Pushkina v proizvedenii postmodernizma "fotografiya Pushkina 1799-2099", A. Bitova i "syuzhet" T. Tolstoy

2012

Shadab Ahmad

Prof. Manu Mittal

Сопоставление пьесы "Чайка" Антона Чехова с комедией Бориса Акунина "Чайка"

Sopostavleniye p'yesy "Chayka" Antona Chekhova s komediyey Borisa Akunina "Chayka"

2012

Sunita Acharya

Ajoy Kumar Karnati

Способы словообразования, применяемые в двух рассказах из журнала "Нева, № 10, 2011 г."

Sposoby slovoobrazovaniya, primenyayemyye v dvukh rasskazakh iz zhurnala "Neva, № 10, 2011 g.

2012

Sushant Mani

Ajoy Kumar Karnati

Составление словника лексики, связанной с древне-индуистской культурой архитектурой

Sostavleniye slovnika leksiki, svyazannoy s drevne-induistskoy kul'turoy arkhitekturoy

2012

V. Vijesh

Dr. Richa Sawant

Совмещение книжной и разговорной речи как один из способов создания комического эффекта

Sovmeshcheniye knizhnoi i razgovornoy rechi kak odin iz sposobov sozdaniya komicheskogo effekta

2012

Yimshen Naro Jamir

Prof. Ritoo M. Jerath

Анализ повести Тургенева - Ася и Первая любовь

Analiz povesti Turgeneva - Asya i Pervaya lyubov'

2012

Akshay Kumar Verma

Prof. Varyam Singh

Образ Боброва в повести Куприна "Молох"

Obraz Bobrova v povesti Kuprina "Molokh"

2011

Archana Kumari

Prof. Manu Mittal

Заимствованные слова в современном русском языке

Zaimstvovannyye slova v sovremennom russkom yazyke

2011

Avinash Kumar Singh

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод повести А. С. Пушкина 'Станционный смотритель и' анализ сделанного перевода вместе со страноведческим комментарием»

«Perevod povesti A. S. Pushkina 'Stantsionnyy smotritel' i' analiz sdelannogo perevoda vmeste so stranovedcheskim kommentariyem»

2011

Gazi Mohammad

Dr. Kiran Singh Verma

«Русские фразеологизмы, выражающие эмоции и их эквиваленты в языке хинди»

«Russkiye frazeologizmy, vyrazhayushchiye emotsii i ikh ekvivalenty v yazyke khindi»

2011

Hawa Singh Yadav

Dr. Richa Sawant

Употребление полной и краткой форм прилагательных в повестях Пушкина "метель" и "Барышня крестьянка"

Upotrebleniye polnoy i kratkoy form prilagatel'nykh v povestyakh Pushkina "metel'" i "Baryshnya krest'yanka"

2011

Jay Prakash

Dr. Arunim Bandopadhyay

Разговорно-просторечная лексика в рассказе В. М. Шукшина "чудик" и ее передача в переводе на хинди

Razgovorno-prostorechnaya leksika v rasskaze V. M. Shukshina "chudik" i yeye peredacha v perevode na khindi

2011

Manish Rathaur

Dr. Richa Sawant

Отражение истории и культуры России в фразеологизмах русского языка

Otrazheniye istorii i kul'tury Rossii v frazeologizmakh russkogo yazyka

2011

Padmesh Padmakar

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод рассказа А. П. Чехова 'Дама с собачкой' с русского на хинди и анализ сделанного перевода»

«Perevod rasskaza A. P. Chekhova 'Dama s sobachkoy' s russkogo na khindi i analiz sdelannogo perevoda»

2011

Rick Mukherjee

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод материалов по правопорядку с русского на английский язык и составление словника»

«Perevod materialov po pravoporyadku s russkogo na angliyskiy yazyk i sostavleniye slovnika»

2011

Rosy

Ajoy Kumar Karnati

Лингвистический анализ рассказов Леонирда Сторча

Lingvisticheskiy analiz rasskazov Leonirda Storcha

2011

Saraswati Banerjee

Prof. Ritoo M. Jerath

Отражение философии Л. Н. Толстого в его произведении  "смерть Ивана Ильича"

Otrazheniye filosofii L. N. Tolstogo v yego proizvedenii "smert' Ivana Il'icha"

2011

Subhash Kumar

Dr. Arunim Bandopadhyay

Модальные и эмоциальнально-экспрессивные частицы в современном русском языке

Modal'nyye i emotsial'nal'no-ekspressivnyye chastitsy v sovremennom russkom yazyke

2011

Akhauri Nitish Kumar

Prof. Ranjana Banerjee

Образ пса - как художественное средство отображения социального и нравственного порока в русской диссидентской литературе

Obraz psa - kak khudozhestvennoye sredstvo otobrazheniya sotsial'nogo i nravstvennogo poroka v russkoy dissidentskoy literature

2010

Bulbul James

Ajoy Kumar Karnati

Употребление приставок в- (во-), вы-, на-, за- и из- в современном русском языке

Upotrebleniye pristavok v- (vo-), vy-, na-, za- i iz- v sovremennom russkom yazyke

2010

Kavita

Dr. Richa Sawant

Семантические неологизмы научной и разговорной речи русского языка последнего двадцатилетия

Semanticheskiye neologizmy nauchnoy i razgovornoy rechi russkogo yazyka poslednego dvadtsatiletiya

2010

Manish Kumar Gupta

Ajoy Kumar Karnati

Проблемы перевода с русского на английский язык лексики связанной с бурением нефтяных и газовых скважин

Problemy perevoda s russkogo na angliyskiy yazyk leksiki svyazannoy s bureniyem neftyanykh i gazovykh skvazhin

2010

Prashant Saini

Dr. Meeta Narain

Политические заголовки Проблемы Перевода и стиля

Politicheskiye zagolovki Problemy Perevoda i stilya

2010

Raj Kumar Yadav

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод текстов по теме сотрудничества между Индией и Россией в области обороны и составление словника»

«Perevod tekstov po teme sotrudnichestva mezhdu Indiyey i Rossiyey v oblasti oborony i sostavleniye slovnika»

2010

Ranjeet Kumar

Ajoy Kumar Karnati

Перевод с русского на английский банковские термины в современном русском языке

Perevod s russkogo na angliyskiy bankovskiye terminy v sovremennom russkom yazyke

2010

Sanjit Kumar

Dr. Meeta Narain

Этикет русского письма сегодня

Etiket russkogo pis'ma segodnya 

2010

Satyavart

Dr. Kiran Singh Verma

«Составление русско-английского словника терминов и аббревиатур на основе перевода материалов по мобильной связи»

«Sostavleniye russko-angliyskogo slovnika terminov i abbreviatur na osnove perevoda materialov po mobil'noy svyazi»

2010

Surya Bhushan

Dr. Ranjana Banerjee

Место фольклора в Индии на художественной системе в повести Айтматова "белый пароход"

Mesto fol'klora v Indii na khudozhestvennoy sisteme v povesti Aytmatova "belyy parokhod"

2010

Sushil Belwal

Ajoy Kumar Karnati

Перевод с русского на английский язык текстов в области межправительственных отношениях между Индией и Россией составление двуязычного словника

Perevod s russkogo na angliyskiy yazyk tekstov v oblasti mezhpravitel'stvennykh otnosheniyakh mezhdu Indiyey i Rossiyey sostavleniye dvuyazychnogo slovnika

2010

Vishal Kumar Sinha

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод текстов по внутренней безопасности Индии и составление словника»

«Perevod tekstov po vnutrenney bezopasnosti Indii i sostavleniye slovnika»

2010

Alok Kumar

Prof. Sankar Basu

Эволюция женского образа (на основе романов "Анна Каренина" и "воскресение" в романах Л. Н. Толстого

Evolyutsiya zhenskogo obraza (na osnove romanov "Anna Karenina" i "voskreseniye" v romanakh L. N. Tolstogo 

2009

Indu Shekhar

Prof R. N. Menon

Особенности неологизмов в социально-политической сфере

Osobennosti neologizmov v sotsial'no-politicheskoy sfere

2009

Kaushal Kishore

Dr. Kiran Singh Verma

«Терроризм и безопасность: перевод текстов и составление двуязычного словника»

«Terrorizm i bezopasnost': perevod tekstov i sostavleniye dvuyazychnogo slovnika»

2009

Pratyush Bibhakar

Prof. Ranjana Banerjee

Образ "чудика" в произведениях В. Шукшина и Р. К. Нараяна

Obraz "chudika" v proizvedeniyakh V. Shukshina i R. K. Narayana

2009

Ratnesh Kumar

Ajoy Kumar Karnati

Составление словника англицизмов в русском языке в сферах политики и экономики

Sostavleniye slovnika anglitsizmov v russkom yazyke v sferakh politiki i ekonomiki

2009

Savita Kumari

Prof. Ritoo M. Jerath

Образ женщин в рассказах Чехова (на основе пяти рассказов "хористка", "Дама с собачкой",  "Душечка", "попрыгунья" и "невеста"

Obraz zhenshchin v rasskazakh Chekhova (na osnove pyati rasskazov "khoristka", "Dama s sobachkoy", "Dushechka", "poprygun'ya" i "nevesta"


2009

Sushant Saini

Prof R. N. Menon & Dr. Meenu Bhatnagar

Употребление англицизмов в русских рекламах

Upotrebleniye anglitsizmov v russkikh reklamakh

2009

Gauraw Kumar

Prof. Charanjit Singh

Устойчивые выражения, содержащие названия денежных единиц в современном русском языке

Ustoychivyye vyrazheniya, soderzhashchiye nazvaniya denezhnykh yedinits v sovremennom russkom yazyke

2008

Pankaj Kumar Biswas

Ajoy Kumar Karnati

Лексика русского языка связанная с интернетом

Leksika russkogo yazyka svyazannaya s internetom

2008

Sangeet Kumar Dubey

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод текстов по глобальному потеплению и составление русско-английского словника»

«Perevod tekstov po global'nomu potepleniyu i sostavleniye russko-angliyskogo slovnika»
2008

Sashi Kumar

Prof. Amar Basu

Натуральная школа и общественные явления 40-ых годов XIX века

Natural'naya shkola i obshchestvennyye yavleniya 40-ykh godov XIX veka

2008

Shiv Kumar

Prof. Manu Mittal

Употребление английских слов в современном русском языке политической сферы

Upotrebleniye angliyskikh slov v sovremennom russkom yazyke politicheskoy sfery

2008

Ujjawal Kumar

Ajoy Kumar Karnati

Передача терминов аюрведы на русском языке

Peredacha terminov ayurvedy na russkom yazyke

2008

Pushp Ranjan

Dr. Kiran Singh Verma

«Лингвистический анализ рекламного текста»

«Lingvisticheskiy analiz reklamnogo teksta»

2007

Rajat Madhwal

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод текстов по космическим полётам и составление двуязычного словаря»

«Perevod tekstov po kosmicheskim polotam i sostavleniye dvuyazychnogo slovarya»

2007

Santosh Kumar

Dr. Kiran Singh Verma

«Составление русско-английского словника на основе перевода материалов по безопасности»

«Sostavleniye russko-angliyskogo slovnika na osnove perevoda materialov po bezopasnosti»

2007

Yogesh Kumar Rai

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод с русского на английский конструкций с предлогом 'по' на основе общественно-политических материалов»

«Perevod s russkogo na angliyskiy konstruktsiy s predlogom 'po' na osnove obshchestvenno-politicheskikh materialov»

2007

Chandan Suman

Dr. Kiran Singh Verma

«Русско-англйский, англо русский словник терминов мобильной связи»

«Russko-anglyskiy, anglo russkiy slovnik terminov mobil'noy svyazi»

2005

Kamla Kumari

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод текстов по внешней торговли и составление русско-английского словника»

«Perevod tekstov po vneshney torgovli i sostavleniye russko-angliyskogo slovnika»

2005

Shekhar Suman

Dr. Kiran Singh Verma

«Безпредложное выражение времени в простом предложений»

«Bezpredlozhnoye vyrazheniye vremeni v prostom predlozheniy»

2005

Satyendra Kumar

Prof. K. S. Dhingra

Прощание в июне

Proshchaniye v iyune

2004

Vasudha Bhaskar

Prof. R. Kumar

Перевод военных терминов связаны с военными самолетами-истребителями с русского языка на английский язык

Perevod voyennykh terminov svyazany s voyennymi samoletami-istrebitelyami s russkogo yazyka na angliyskiy yazyk

2004

Manuradha Chaudhary

Prof. S.C. Mittal

Ложные друзья переводчика 

Lozhnyye druz'ya perevodchika

2004

Mimansha Motiyal

Prof. S. C. Mittal

К созданию словаря для чтения русской медицинской литературы

K sozdaniyu slovarya dlya chteniya russkoy meditsinskoy literatury

2003

Namita Adya

Prof. K. S. Dhingra

Идейно-художественный анализ романа "Кысь" Татьяны Толстой

Ideyno-khudozhestvennyy analiz romana "Kys'" Tat'yany Tolstoy 

2003

Neha Saini

Prof. H. C. Pande

Словник нерегулярных форм слов русского языка

Slovnik neregulyarnykh form slov russkogo yazyka

2003

Mukesh Kumar Rocky

Prof. Charanjit Singh

Сопоставительный анализ семантики семитизмов русского языка и хинди

Sopostavitel'nyy analiz semantiki semitizmov russkogo yazyka i khindi

2002

Nagendra Shreeniwas

Prof. Kalpana Khosla

Понятий Пилат и тема его трусости в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"

Ponyatiy Pilat i tema yego trusosti v romane Mikhaila Bulgakova "Master i Margarita" 

2002

Sangharsh

Dr. Meeta Narain

Русско-английский глосарий новых слов (на основе общественных материалов

Russko-angliyskiy glosariy novykh slov (na osnove obshchestvennykh materialov 

2001

Dhirendra Kumar

Prof. Ritoo M. Jerath

Роль ремарк в пьесах А. П. Чехова "чайка", "Дядя ваня", "три сестры" и "вишневый сад"

Rol' remark v p'yesakh A. P. Chekhova "chayka", "Dyadya vanya", "tri sestry" i "vishnevyy sad"

1999

Achint Kumar

Prof. K. S. Dhingra

Перевод текстов по туризму с русского языка на хинди (к составлению путеводителя по Российской Федерации на языке хинди)

Perevod tekstov po turizmu s russkogo yazyka na khindi (k sostavleniyu putevoditelya po Rossiyskoy Federatsii na yazyke khindi)

-

Amit Kumar

Prof. Ranjana Banerjee

Изображение научно-технического прогресса в романе И. Ефремова "Туманность Андромеды"

Izobrazheniye nauchno-tekhnicheskogo progressa v romane I. Yefremova "Tumannost' Andromedy"

-

Antara

Prof. S. C. Mittal

К составлению словаря-минимума для чтение русский дипломатической литературе

K sostavleniyu slovarya-minimuma dlya chteniye russkiy diplomaticheskoy literature

 

-

Ashish Kumar

Prof. Ritoo M. Jerath

Сопоставление романа Достоевского "Преступление инаказание" и фильма "Преступление и наказание" режиссера Льва Кулиджанова.

Sopostavleniye romana Dostoyevskogo "Prestupleniye inakazaniye" i fil'ma "Prestupleniye i nakazaniye" rezhissera L'va Kulidzhanova.

 

-

Gitika Gupta

Prof. N. S. Roomi

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

IZMENENIYA V SOTSIAL'NO-KUL'TURNOY ZHIZNI ROSSII V PERIOD PERESTROYKI

-

Kunal

Prof. N. S. Roomi

Психологизм в творчестве Андреева (на основе трех его произведении)

Psikhologizm v tvorchestve Andreyeva (na osnove trekh yego proizvedenii)

-

N. Prasad Reddy

Prof. N. S. Roomi

Гуманистический пафос в творчестве Виктории Токаревой

Gumanisticheskiy pafos v tvorchestve Viktorii Tokarevoy

-

Raj Kumar

Prof. Ritoo M. Jerath

Особенности ранных рассказов М. Горького (на основе черырех рассказов Макар чудра, Старуха Изергиль, Песня о соколе, песня о буривестнике

Osobennosti rannykh rasskazov M. Gor'kogo (na osnove cheryrekh rasskazov Makar chudra, Starukha Izergil', Pesnya o sokole, pesnya o burivestnike

-

Ritesh Chandra Thakur

Prof. S. C. Mittal

Некоторые особенности перевода англицизмов на русский язык

Nekotoryye osobennosti perevoda anglitsizmov na russkiy yazyk

-

Romit Ranjan

Prof. N. S. Roomi

"Тема свободы в романе Нины Горлановы "Нельзя Можно Нельзя"

"Tema svobody v romane Niny Gorlanovy "Nel'zya Mozhno Nel'zya"

-

Shankar Kumar

Prof. Sankar Basu

Простота и содержательность рассказов Чехова (на основе рассказов "Смерть чиновника",  "Хамелеон", "Ионыч" и "Человек в футляре"

Prostota i soderzhatel'nost' rasskazov Chekhova (na osnove rasskazov "Smert' chinovnika", "Khameleon", "Ionych" i "Chelovek v futlyare"

-

Shashwat Ved Prakash

Dr. Meeta Narain

Русский газетный язык сегодня: изменение и развитие

Russkiy gazetnyy yazyk segodnya: izmeneniye i razvitiye 

-

Sudershan Raja

Prof. N. S. Roomi

Проблема личности в повести "Время ночь"Людмилы Петрушевской

Problema lichnosti v povesti "Vremya noch'"Lyudmily Petrushevskoy 

-

Vikram Jeet Singh

Dr. Arunim Bandopadhyay

Суффиксальные существительные, выражающие понятие деятеля в русском языке

Suffiksal'nyye sushchestvitel'nyye, vyrazhayushchiye ponyatiye deyatelya v russkom yazyke

-

*Care has been taken while compiling the above titles, but in case of any discrepancy, the details available in University/Centre record will be considered final.

 

 

:: Centre of Russian Studies ::