:: Centre of Russian Studies ::

Research Topics M.Phil

List* of titles of M.Phil dissertations for reference only.

 

Name of Scholar

Name of Supervisor (s)

Title in Russian/English

Title in Transliteration

Year

Kiran Bandra

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод на хинди рассказов Людмилы Петрушевской "Темная судьба", "Жизнь это театр" и "Дом с фантаном": записки переводчика и переводоведческий комментарий»

Perevod na hindi rasskazov Lyudmily Petrushevskoi (Tiomnaya sud'ba), (Zhizn' eto teatr) i (Dom s fantanom): zapiski perevodchika i perevodovedchiskii kommentarii

2016

Raj Kumar

Prof. Ritoo M. Jerath

Анализ пьес В. В. Маяковского "клоп" и "баня" на основе теоретических взглядов В. Мейерхольда

Analiz p' es V. V. Mayakovskogo "klop" i "banya" na osnove teoreticheskix vzglyadov V. Meyerkhol'da

2016

Subhash Kumar Thakur

Prof. Ranjana Banerjee

Взаимоотношения между городом и деревней в рассказах В. М. Шукшина и Пханишварнатха Рену

Vzaimootnosheniya mezhdu gorodom i derevney v rasskazakh V. M. Shukshina i Phanishwarnatha Renu

 

2016

Suhail Akhtar

Dr. Richa Sawant

Коммерческая реклама в России сегодня: Семиотический анализ языка и стиля

Kommercheskaya reklama v Rossii segodnya: Semioticheskiy analiz yazyka i stilya

2016

Suman Beniwal

Dr. Richa Sawant

Эвфемистическая функция заимствованных слов и выражений в современных СМИ на русском языке

Evfemisticheskaya funktsiya zaimstvovannykh slov i vyrazheniy v sovremennykh SMI na russkom yazyke

2016

Amit Kumar

Prof. Ranjana Banerjee

Воплощение детства и детского характера в творчестве А. П. Чехова

Voploshcheniye  detstva i detskogo kharaktera v tvorchestve A. P. Chekhova

2015

Arvind

Prof. Meeta Narain

Бытовые рассказы: Особенности перевода и стиля (на основе перевода рассказов об Акбаре и Бирбале)

Bytovyye rasskazy: Osobennosti perevoda i stilya (na osnove perevoda rasskazov ob Akbare i Birbale)

2015

Ashish kumar

Prof. Charanjit Singh

Перевод рассказов В. С. Маканина "Отдушина" и "Ключарев" и "Алимушкин" на английский язык с переводческим комментарием

Perevod rasskazov V. S. Makanina "Otdushina" i "Klyucharev" i "Alimushkin" na angliyskiy yazyk s perevodcheskim kommentariyem

2015

Pooja Chauhan

Prof Nasar Shakeel Roomi

Актуальность романа Набокова Лолита в современной Индии

Aktual'nost' romana Nabokova Lolita v sovremenoi Inji

2015

Riya Kumari

Prof. Ranjana Banerjee

Тема любви в поэзии Анны Ахматовой (различные оттенки любви)

Tema lyubvi v poezii Anny Akhmatovoy (razlichnyye ottenki lyubvi)

2015

Shitanshu Bharti

Prof. Ranjana Banerjee & Prof. Varyam Singh

Юнна Мориц: Анализ стихотворений и их перевод на язык хинди

Yunna Morits: Analiz stikhotvorenii i ikh perevod na izik khindi

2015

Sudarshan Raja

Prof Nasar Shakeel Roomi

Перечитывать произведения Чингиза Айтматова в свете гендерной психологии

Perechityvat' proizvedeniya Chingiza Aytmatova v svete gendernoy psikhologii

2015

Vidushi Sharma

Prof. Charanjit Singh

Использование пословиц и поговорок в преподавании языка

Ispolzavaniye poslovits i pogovorok v prepodavanii yazyka

2015

Divyam Prakash

Prof.Ranjana Banerjee

Мотив метаморфозы в романе Алексея Ивановича Слаповского «Я не я».

Motiv metamorfozy v romane Alekseya Ivanovicha Slapovskogo «Ya ne ya».

2014

Ajay Kumar

Prof. Meeta Narain

Рекламный язык: проблемы перевода и стиля (на основе русских газет и журналов

Reklamnii yazyk: problemi perevoda i stilya (na osnove russkikh gazet i zhurnalov)

2014

Ashish kumar

Dr. Meenu Bhatnagar

Изображение "запада" в советских и новых русских фильмах

Izobrazheniye "zapada" v sovetskikh i novykh russkikh fil'makh

2014

Shadab Ahmad

Dr. Kiran Singh Verma

«Перевод с русского на английский романа-монолога "Нельзя. Можно. Нельзя" Нины Горлановой вместе с переводческим комментарием»

Perevod s russkovo na angliiskii romana-monologa "Nel'zya. Mozhno. Nel'zya" Niny Gorlanovoi vmeste s perevodcheskim kommentariyem

2014

Shraddha Pal

Prof. Ranjana Banerjee

Индия глазами русских путешественников: "письма из пещер и дебрей индостана" Е. П. Блаватской,"Дневники путешествий в Индию и Бирму: 1880 и 1885-1886" И. П. Минаева

Indiya glazami russkikh puteshestvennikov: "Pis'ma iz peshcher i debrey indostana" E. P. Blavatskoy,"Dnevniki puteshestviy v Indiyu i Birmu: 1880 i 1885-1886" I. P. Minayeva

2014

Sunita Acharya

Prof. Meeta Narain

Место Кабира в литературной жизни в России сегодня

Mesto Kabira v literaturnoi zhizni v Rossii sivodnya

2014

Sushant Mani

Dr. Meenu Bhatnagar

Особенности употребления русского языка в сфере туризма в Индии

Osobennosti upotrebleniya russkovo izika v sfere turizma v Indii

2014

Yimshen Naro Jamir

Prof Nasar Shakeel Roomi

Сбор и изучение сказок Ao Naga и их сопоставление со сказками некоторых племен дальнего востока России

Sbor i izucheniye skazok Ao Naga i ikh sopostavleniye so skazkami nekotorykh plemen dal'nego vostoka Rossii

2014

Akshya Kumar Verma

Prof. Nasar Shakeel Roomi

The concept of "natural man" in the selected works of A. I. Kuprin

The concept of "natural man" in the selected works of A. I. Kuprin

2013

Archana Kumari

Prof. Manu Mittal

Сопоставительный анализ падежной системы в русском языке и в языке Майтхили

Sopostavitel'ny analiz padezhnoi sistemi v russkom izike i v izike Maithili

2013

Avinash Kumar Singh

Dr. Kiran Singh Verma

«Анализ перевода автобиографии Махатмы Ганди с английского на русский»

Analiz perevoda avtobiografii Makhatmy Gandi s angliyskogo na russkii

2013

Hawa Singh Yadav

Prof. Charanjit Singh & Dr. Richa Sawant

Слово и значение: связь между значениями семантических неологизмов

Slovo i znacheniye: svyaz mezhdu znacheniyami semanticheskikh neologizmov

2013

Jay Prakash

Dr. Kiran Singh Verma

«Зоонимические пословицы и поговорки в русском языке и их эквиваленты в языке хинди»

Zoonimicheskiye  poslovitsy i pogovorki v russkom yazyke i ikh ekvivalenty v yazyke khindi

2013

Shruti

Prof. Charanjit Singh

Редупликация в русском языке и хинди: сопоставительный анализ

Reduplikatsiya v russkom yazyke i khindi: sopostavitel'niy  analiz

2013

Subhash Kumar

Prof. Charanjit Singh

Перевод рассказов М. Зощенко на хинди и анализ трудностей при переводе

Perevod rasskazov M. Zoshchenko na khindi i analiz trudnostey pri perevode

2013

Surya Bhushan Kumar

Prof.Ranjana Banerjee

Отображение экологических и социальных вопросов в повести Валентина Распутина "Прощание с Матерой" и в романе Вирендра Джейна "Утонутие"

Otobrozhenie ekologicheskikh i sotsialnykh voprosof v povesti Valentina Rasputina "Proshchaniye s Materoy" i v romane Virendra Jaina "Utanutiye"

2013

Kavita

Dr. Kiran Singh Verma

Образование аббревиатур в современном русском языке и их грамматические особенности

Obrazovanie abbreviatur v sovremennom russkom yazyke i ikh grammaticheskie osobennosti

2012

Rajkumar Yadav

Dr. Kiran Singh Verma

Новый лексический минимум для студентов начального этапа, изучающих русский язык

Novyi leksichiskii minimum dlya studentov nachal'novo etapa, izuchayushchikh russkii yazyk

2012

Sandeep Kumar Pandey

Prof. Charanjit Singh

Сопоставление простых предлогов русского языка с послелогами языка хинди

Sopostavleniye prostikh predlogov russkogo yazyka s poslelogami yazyka khindi

2012

Vishal Kumar Sinha

Dr. Ranjana Banerjee

Художественное отображение проблемы русской диаспоры в творчестве Сергея Довлатова

Khudozhestvennoe otobrazhenie problemy russkoy diaspory

v tvorchestve Sergeya Dovlatova

2012

Alok Kumar

Prof. Nasar Shakeel Roomi

Дистопия в произведениях Мы (Евгений Замятин), 1984 (Джордж Оруэлл) и Гимн (Айн Рэнд)

Distopiya v proizvedeniyakh My (Yevgeniy Zamyatin), 1984 (Dzhordzh Oruell) i Gimn (Ayn Rend)

2011

Indu Shekhar

Dr. Ranjana Banerjee

Художественность в произведениях политической ориентации

Khudozhestvennost' v proizvedeniyakh politicheskoi oriyentatsii

2011

Kaushal Kishore

Dr. Kiran Singh Verma

«Отражение расслоения русского общества в речевом этикете и изменения в формах обращения за последние два столетия»

Otrazheniye rassloeniya russkovo obshchestva v rechevom etikete i izmeneniya v formakh obrashcheniya za posledniye dva stoletiya

2011

Pratyush Bibhakar

Prof. NasarShakeelRoomi&Prof. RitooM. Jerath

Реальность и реалистические течения в русской литературе

Real'nost' i realisticheskiye techeniya v russkoi literature

2011

Ratnesh Kumar

Dr. Arunim Bandyopadhyay

Отрицание в простых двусоставных предложениях в русском языке и в языке хинди

Otritsanie v prostikh dvusostavnikh predlozheniyakh v russkom yazyke i v yazyke khindi

2011

Savita Kumari

Prof. Ritoo M. Jerath

Изображение русской жизни начала XXI в телесериале сестры

Izobrazheniye russkoi zhizni nachala XXI veka v teleseriale "Siostri"

2011

Radha Mohan Meena

Prof. Charanjit Singh

Культурологический аспект при переводе субтитров с языка на русский

Kul'turologicheskiy aspekt pri perevode subtitrov s yazyka na russkiy

2010

Shashi Kumar

Prof. Amar Basu & Dr. Ranjana Banerjee

Воздействие идеологии на интерпретацию полифонической структуры романов достоевского М. Бахтин и А. Луначарский

Vozdeystviye ideologii na interpretatsiyu polifonicheskoy struktury romanov dostoyevskogo M. Bakhtin i A. Lunacharskiy

2010

Vinay Kumar Ambedkar

Prof. SankarBasu & Dr. Ranjana Banerjee

Тема романтичности и лишности в образах "Евгения Онегина" и "Девдаса"

Tema romantichnosti i lichnosti v obrazakh "Evgeniya Onegina" i "Devdasa"

2010

Kunwar Kant

Prof. Varyam Singh

Анализ рассказов В. М. Шукшина в свете его этико-эстетических взглядов

Analiz rasskazov V. M. Shukshina v svete ego etiko-esteticheskikh vzglyadov

2009

Neeraj Dhankar

Prof. Varyam Singh

Перевод повести В. Токаревой "Стрелец" на хинди

Perevod povesti V. Tokarevoi "Strelets" na hindi

2009

Monika

Prof. Charanjit Singh

Газетно-публицистические материалы и их перевод при преподавании русского языка

Gazetno-publitsisticheskiye materialy i ikh perevod pri prepodavanii russkogo yazyka

2008

Shekhar Suman

Dr. Kiran Singh Verma

«Особенности языка туризма: русский язык в индийской реалии»

Osobennosti yazyka turizma: russkiy yazyk v indiyskoi realii

2008

Upendra Kumar

Prof. Charanjit Singh

Грамматикализация глаголов дать/давать, брать/взять, идти, уходить, приходить, делать, стать в русском языке и на языке хинди

Grammatikalizatsiya glagolov dat'/davat', brat'/vzyat', idti, ukhodit', prikhodit', delat', stat' v russkom yazyke i na yazyke khindi

2008

V. Janani

Prof. Charanjit Singh

Роль юмора в методике преподавания русского языка как иностранного

Rol' yumora v metodike prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo

2007

Manuradha Chaudhary

Prof. R.N. Menon

Устойчивые  выражения русского языка со словами   'бог'   и 'чёрт'  в  сопоставлении  с английским  языком

Ustoychivyye vyrazheniya russkogo yazyka so slovami 'bog' i 'chort' v sopostavlenii s angliyskim yazykom

2007

Vasuda Bhaskar

Prof. R. Kumar

Сопоставление английских рекламных лозунгов с лозунгами русского языка

Sopostavleniye angliyskikh reklamnikh lozungov s lozungami russkogo yazyka

2006

Ashutosh Anand

Prof. H. C. Pande

Опыт исследования одного типа афазии: случай одного больного, потерявшего способность производства речи в результате дорожной аварии

Opyt issledovaniya odnovo tipa afazii: sluchai odnovo bol'novo, poteryavshego sposobnost' proizvodstva rechi v rezul'tate dorozhnoi avarii

2005

Geetika Gupta

Prof. Amar Basu

Генерирование значения текста: пьеса Островского «Гроза» в феминистской критике

Generirovaniye znacheniya teksta: pessa Ostrovskovo «Groza» v feministskoi kritike

2005

Meenakshi Pandey

Prof. Amar Basu

Художественные особенности рассказов А. П. Чехова и Р. К. Нараяна

Khudozhestvennie osobennosti rasskazof A. P. Chekhova i R. K. Narayana

2005

Sharlie Wason

Prof. Amar Basu

Романы «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и «Отец Горио» Оноре де Бальзака: художественные особенности

Romani «Prestupleniye i nakazaniye» F. M. Dostoyevskogo i «Otyets Gorio» Honore de Bal'zaka: khudozhestvenniye osobennosti

2005

Trina Bhattacharya

Prof. Amar Basu

Художественные особенности рассказов Чехова и Бонофула

Khudozhestvennшe osobennosti rasskazof Chekhova e Bonophula

2005

Gitanjali Puri

Prof. R. Kumar

Лексический анализ русской военной лексики и некоторые проблемы её перевода на английский язык

Lekshicheksii analis russkoi voennoi leksiki i nekotorie problemi eyo perevoda na angliiskii yazik

2002

Sheilley

Prof. H. C. Pande

Сопоставительный анализ отрицательных аффиксов существительных и прилагательных русского языка и языка хинди

Sopostavitel'ny analiz otritsatel'nykh affiksov sushchestvitel'nykh i prilagatel'nykh russkovo yazyka i yazyka hindi

2002

Shaili Jain

Prof. K. S. Dhingra

Идейно-художественные особенности романов «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры» Чингиза Айтматова

Ideino-khudozhestvennye osobennosti romanov «I dol'she veka dlitsya den'», «Plakha», «Tavro Kassandry» Chingiza Aitmatova

2001

Ms. Loveleen Srivastav

Prof. R. Kumar

Жанрово-лексические особенности русского газетного текста (1992-1998) и некоторые аспекты его перевода на английский язык

Zhabrovo-leksichekie osobennosti russkovo gazetnovo teksta (1992-1998) i nekotorie aspekti evo perevoda na angliskii yazik

2000

Kumar Kaustubha

Prof. Varyam Singh

Восприятие М. Цветаевой личности и творчества А. Пушкина

Vospriyatiye M. Tsvetaevoi lichnosti i tvorchestva A. Pushkina

1999

Madhu Kumari

Prof. Varyam Singh

Evolution of A. Pushkin's aesthetic views in his poetry

Evolution of A. Pushkin's aesthetic views in his poetry

1999

Darshana

Prof. Amar Basu

Бессюжетные рассказы в творчествах Чехова и Премчанда

Bessyuzhetniye  rasskazy v tvorchestvakh Chekhova i Premchanda

1999

Shubhra Nagalia

Prof. Kalpana Khosla

Текст, идеология и пол: изучение построений общественных ролей через учебный материал по языку

Tekst, ideologiya i pol: izuchenie postroenii obshestvennykh rolei cherez uchebhyi material po yazyku

1997

Preeti Srivastava

Prof. Amar Basu

Установление авторского голоса в рассказах А. П. Чехова

Ustanovlenie avtorskogo golosa v rassakazakh A. P. Chekhova

1996

Anindita Banerjee

Dr. Varyam Singh

Marina Tsvetaeva's perception of the poetry and life of her contemporary poets

Marina Tsvetaeva's perception of the poetry and life of her contemporary poets

1995

Aradhana Bhonsle

Dr. Kalpana Khosla

Пересмотр позитивной эстетики Михаила Бахтина

Peresmotr positivnoi estetiki Mikhaila Bakhtina

1995

Aradhana Bisht

Dr. Kalpana Khosla

The individual poised between ideology and religion in Mikhail Bulgakov's The Master and Margarita

The individual poised between ideology and religion in Mikhail Bulgakov's The Master and Margarita

1995

Ganesh Haloi

Prof. K. S. Dhingra

Изображение семьи и семейнных отношении в произведениях В. Распутина

Izobrazheniye sem'i i semeynykh otnoshenii v proizvedeniyakh V. Rasputina

1995

Jitendra Kumar Trivedi

Prof. Y. C. Bhatnagar

Развитие устной речи на вечерних курсах в Индии

Razvitie ustnoi rechi na vechernikh kursakh v indii

1995

Mohua Bhattacharya

Dr. N. S. Roomi

Художественный образ Сталина в русской литературе в период перестойки

Khudozhestvenny obraz Stalina v russkoi literature v period perestroiki

1995

Soumendu Kishore Dutta

Dr. Varyam Singh

The evolution of the concept of freedom in the works of M. Gorky (1892-1906)

The evolution of the concept of freedom in the works of M. Gorky (1892-1906)

1994

Mridu Wanchoo

Dr. R. Kumar

Перевод русского газетного текста на английский язык на материале текстов информативного характера

Perevod russkovo gazetnovo teksta na angliski yazik na materiale tekstov informativnovo kharaktera

1992

Rama Sohonee

Dr. Chinta Balupuri

Основные аспекты специфики синхронного перевода

Asnavnie aspekti spechifiki sinkhronovo perevoda

1991

*Care has been taken while compiling the above titles, but in case of any discrepancy, the details available in University/Centre record will be considered final.

 


 

:: Centre of Russian Studies ::