CITD MPhil Students

Current M.Phil Students at the Centre

Shikha Singh

Anshuman Kamila

Poulami Ghosh

Shruti Joshi

Priyanka Yadva

IpsitaPadhi

YashaswiniSaraswat

Piyush Swain

Shreya Malhotra