प्रोफेसर एमेरिटस

एमेरिटस प्रोफेसर/एमेरिटा

भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान

 

सामाजिक विज्ञान संस्थान

भौतिक विज्ञान संस्थान

प्रो. नामवर सिंह

प्रो. एच.एस. गिल

प्रो. केदारनाथ सिंह

प्रो. अनिल भट्टी

प्रो. रोमिला थापर

प्रो. योगेन्द्र सिंह

प्रो. डी. बनर्जी

प्रो. अमिता भादुड़ी

प्रो. टी.के. ऊमेन

प्रो. दीपक नय्यर

प्रो. प्रभात पटनायक

प्रो. उत्सा पटनायक

प्रो. शीला भल्ला

प्रो. रामप्रसाद सेनगुप्त

प्रो. सुखदेव थोराट

प्रो. जोया हसन

 

प्रो. सी.पी. भाम्भरी (विशिष्ट विद्वान)

प्रो. आर. राजरमन

 

पर्यावरण विज्ञान संस्थान

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान

जीवन विज्ञान संस्थान

प्रो. सी.के. वार्ष्णेय

प्रो. वी. राजमणि

प्रो. एस.डी. मुनि

प्रो. अशोक संजय गुहा

प्रो. पी.एन. श्रीवास्तव

प्रो. आशीष दत्ता