about-us

ओवेर्विएव्

ठे केन्त्रे फोर थे स्तुद्री ओफ सोकिअल स्य्स्तेम्स (क्स्स्स्) वस एस्तब्लिशेद इन १९७१ विथ अन ओब्जेक्तिवे ओफ कोन्दुक्तिङ तेअचिङ अन्द रेसेअर्च ओन प्रोब्लेम्स रेलतेद तो थे प्रोकेस्सेस ओफ सोकिअल चङे इन थे कोन्तेक्स्त ओफ देवेलोप्मेन्त अन्द मोदेर्निजतिओन । फ्रोम इत्स इन्केप्तिओन अन्द इन कीपिङ विथ थे मन्दते ओफ थे ज्णु अक्त्, थे कोरे थेमतिक कोन्केर्न्स ओफ थे केन्त्रे इन्क्लुदेद कुएस्तिओन्स ओफ नतिओनल देवेलोप्मेन्त अन्द प्रोब्लेम्स ओफ थे मर्गिनलिजेद सोकिअल ग्रोउप्स सुच अस थे स्चेदुलेद कस्तेस्, थे स्चेदुलेद तृबेस अन्द थे ओथेर्स । ठिस थ्रुस्त हस बीन अ पेर्सिस्तेन्त फेअतुरे ओफ थे क्स्स्स एवेर सिन्के अन्द इत इस नोत सुर्पृसिङ थत ओउर तेअचिङ अन्द रेसेअर्च शोव एङगेमेन्त विथ प्रेस्सिङ कुएस्तिओन्स ओफ देवेलोप्मेन्त्, मर्गिनलिजतिओन्, सोकिअल जुस्तिके अन्द सोकिअल मोवेमेन्त्स तो नमे अ फेव । 

ओउर तेअचिङ अन्द रेसेअर्च प्रोग्रम्स हवे बीन कोन्केप्तुअलिजेद विथ अन ऐम तो देवेलोप स्य्स्तेमतिक अन्द कोम्परतिवे अप्प्रोअचेस तो थे अनल्य्सिस ओफ सोकिअल फेनोमेन । ड्रविङ उपोन थे एक्स्तन्त सोकिअल अन्थ्रोपोलोगिकल अन्द सोकिओलोगिकल पेर्स्पेक्तिवेस अन्द कोम्बिनिङ थेम विथ इन्तेर्दिस्किप्लिनॠ ओरिएन्ततिओन्स फकिलितते सुच अप्प्रोअचेस ।

ब्रोअद्ल्य्, थे प्रोस्पेक्त्स फोर सोकिओलोग्री इन इन्दिअ वेरे सीन अस रेस्तिङ ओन अ कोन्तिनुएद त्रदितिओन ओफ रेसेअर्च बसेद ओन अ वरिएत्री ओफ मेथोद्स अन्द इन्तेल्लेक्तुअल ओरिएन्ततिओन्स । ठिस प्लुरलित्री ओफ थेओरेतिकल अन्द मेथोदोलोगिकल अप्प्रोअचेस रेमैन्स अ पेर्सिस्तिङ अन्द देफिनिङ फेअतुरे ओफ थे क्स्स्स । ठिस एनब्लेद उस तो रेस्पोन्द मोरे कुइक्क्ल्री तो कृतिकल सोकिअल देवेलोप्मेन्त्स्, अस वेल्ल अस्, नेव इन्तेल्लेक्तुअल कुर्‍एन्त्स । इम्पोर्तन्त्ल्य्, थे इन्स्तितुतिओनल फ्लेक्सिबिलित्री ओफ ज्णु अन्द अल्सो थे इन्तेल्लेक्तुअल ओपेन्नेस्स ओफ थे क्स्स्स मदे इत पोस्सिब्ले फोर नेव अरेअस सुच अस गेन्देर स्तुदिएस्, दिअस्पोरा स्तुदिएस्, तृबल स्तुदिएस अन्द डलित स्तुदिएस तो बे इन्कोर्पोरतेद मोरे रेअदिल्री । 

ओने ओफ थे कोरे कोन्केर्न्स व्हिले सेत्तिङ उप थे केन्त्रे वस तो एस्तब्लिश इत अस अ पिओनीरिङ इन्स्तितुतिओन्, व्हिच वस अब्ले तो उन्देर्तके सोकिओलोगिकल अनल्य्सेस नोत बेइङ कोन्दुक्तेद एल्सेव्हेरे । ठे फ्रोन्तिएर्स ओफ रेसेअर्च वेरे सीन तो बे थे स्तुद्री ओफ थे देवेलोप्मेन्तल प्रोकेस्सेसमोदेर्निजतिओन अन्द सोकिअल चङे, सोकिओलोग्री ओफ सोकिअल मोवेमेन्त्स्, स्तुद्री ओफ प्रोफेस्सिओन्स्, सोकिओलोग्री ओफ पोलितिक्स अन्द एकोनोमिक लिफे । अपर्त फ्रोम तेअचिङ कोउर्सेस इन सोकिओलोगिकल थेओॠ अन्द अप्प्लिएद अरेअस्, थे केन्त्रे एम्फसिजेद ओन त्रैनिङ स्तुदेन्त्स इन सोकिअल स्किएन्के मेथोदोलोग्री अन्द थे तेच्निकुएस ओफ सोकिअल रेसेअर्च्, बोथ कुअलिततिवे अन्द कुअन्तिततिवे । ठुस्, अन इन्त्रोदुक्तिओन तो फिलोसोफ्री ओफ सोकिअल स्किएन्के वस विएवेद अस कृतिकल । 

ठे अप्प्लिएद कोउर्सेस तौघ्त अत थे म लेवेल अरे देसिग्नेद तो बे इन्दिअ केन्तृक्, व्हिले थोसे अत थे म्फिल लेवेल हवे अ कोम्परतिवे फोकुस्, लूकिङ तोवर्द ओथेर सोकिएतिएस अन्द गेनेरलिजिङ पृन्किप्लेस । णीद फोर उन्देर्तकिङ एम्पिरिकल रेसेअर्च्, उसिङ बोथ कुअन्तिततिवे अन्द कुअलिततिवे मेथोद्स्, वस उन्देर्लिनेद ब्य थे फोउन्देर्स अन्द कोन्तिनुएस तो बे अ त्रदितिओन विथ थे फ्ड स्चोलर्स अन्द थे फकुल्त्री ओफ थे केन्त्रे तोदरी । व्हिले तेअचिङ रेमैन्स अ पृमॠ ओब्लिगतिओन्, इन्दिविदुअल स्चोलर्स पुर्सुए लोङ्-तेर्म रेसेअर्च इन्तेरेस्त्स्, व्हिच अरे अरेअ स्पेकिफिक अन्द प्रोब्लेम ओरिएन्तेद । 

वे हवे फ्रोम ओउर एअर्ल्री दय्स अक्तिवेल्री तृएद तो रेप्रेसेन्त थे दिवेर्सितिएस ओफ इन्दिअन सोकिएत्री इन थे प्रोफिले ओफ ओउर फकुल्त्री । ठिस दिवेर्सित्री कोन्तिनुएस तो बे अ लन्द्मर्क ओफ ओउर स्तुदेन्त्स अन्द फकुल्त्री एवेन तोदरी । ओउर कोम्मित्मेन्त तो थे पृन्किप्लेस ओफ दिवेर्सित्री अन्द इन्तेर्-दिस्किप्लिनरित्री इस रेफ्लेक्तेद इन थे मन्नेर ओउर तेअचिङ अन्द रेसेअर्च प्रोग्रम्स अरे देसिग्नेद अन्द इम्प्लेमेन्तेद । इन्तेर्-दिस्किप्लिनरित्य्, एस्पेकिअल्ल्य्, इस एक्स्पन्देद फुर्थेर विथ इन्क्रेअसेद ओप्तिओनल कोउर्सेस सुच अस थोसे ओन कुल्तुरे स्तुदिएस्, प्स्य्चोअनल्य्सेस्, इन्दिअन सोकिअल थोउघ्त अन्द गेन्देर्-स्तुदिएस । 

ठे क्स्स्स इस ओने ओफ थे लर्गेस्त देपर्त्मेन्त्स ओफ सोकिओलोग्री इन इन्दिअ । वे अल्सो हवे अ रेमर्कब्ले दिस्तिन्क्तिओन ओफ बेइङ रेकोग्निजेद अस अ केन्त्रे फोर अद्वन्केद स्तुदिएस इन थे दिस्किप्लिने ओफ सोकिओलोग्री ब्य थे उनिवेर्सित्री ग्रन्त्स कोम्मिस्सिओन । ठे गोवेर्न्मेन्त ओफ इन्दिअ फुन्देद अ्बेद्कर फोउन्दतिओन हस अल्सो होउसेद अ चैर इन थे नमे ओफ ड्र । ब । र । अ्बेद्कर अत थे केन्त्रे तो स्तुद्री मर्गिनलिजेद ग्रोउप्स अन्द मिनोरितिएस । वे अल्सो हवे सेवेरल कोल्लबोरतिवे रेसेअर्च अन्द तेअचिङ प्रोग्रम्स विथ उनिवेर्सितिएस फ्रोम दिफ्फेरेन्त पर्त्स ओफ थे वोर्ल्द । ठे मोस्त अक्तिवे ओफ थेसे हस बीन थे ग्लोबल स्तुदिएस प्रोग्रम विथ थे इन्स्तितुते फोर सोकिओलोज्ञ्, अल्बेर्त लुद्विग्स उनिवेर्सित्य्, फ्रेइबुर्ग उनिवेर्सित्य्, गेर्मन्री अन्द क्वजुलु णतल उनिवेर्सित्य्, डुर्बन्, सोउथ अफृका ।