hindi-cipod-Office_Staff

कार्यालय कर्मचारी

श्री अजय कुमार मिश्रा, अध्यक्ष को निजी सहायक

श्रीमती Roshni नेगी, जूनियर सहायक-कम-टाइपिस्ट

श्रीमती Ishwanti, कार्यालय परिचर