LEC संपर्क

अधिकारिता सेल भाषाई
पुरानी भाषा लैब परिसर,
अरुणा आसफ अली मार्ग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली, 110,067 
तेल:। 011-26,704,664
ईमेल: linguistic.ec@gmail.com