Shailja Singh

Shailja Singh
Associate Professor
Centre/School/Special Centre: 
Special Centre for Molecular Medicine
Email: 
shailjasingh@mail.jnu.ac.in